බැංකුවක ජංගම ගිණුමක් විවෘත කිරීම ආදී කටයුතු කීපයකදී බදු ගෙවන්නා හඳුනාගැනීමේ අංකය ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය කිරීමට යෝජනාවක්

බදු පරිපාලනය වැඩිදියුණු කිරීම සහ බදු ප්‍රතිපත්ති සංශෝධන යෝජනා කිහිපයක් මෙවර අයවැය මඟින් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

2017 අංක 24 දරණ දේශීය ආදායම් පනතට සංශෝධන රැසක් ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

ඒ අනුව බදු ගෙවන්නා හඳුනාගැනීමට අංකයක් ඇතුළත් සහතික පිටපතක් ඉදිරිපත් කිරීම අවස්ථා කිහිපයකදී අනිවාර්ය කිරිමටද යෝජනා කර තිබෙනවා.

ඕනෑම බැංකුවක ජංගම ගිණුමක් විවෘත කිරීමේදී, ගොඩනැගිලි සැලැස්මක් සඳහා අනුමැතිය ඉල්ලා සිටින විටෙක ඉල්ලුම්කරු විසින්, මෝටර් රථයක් ලියාපදිංචි කරන බලපත්‍රය අලුත් කරන අවස්ථාවක හිමිකරු විසින් හා ඉඩමක් හෝ ඉඩමක හිමිකම ලියාපදිංචි කරන විටක ගැනුම්කරු විසින් බදු ගෙවන්නා හඳුනාගැනීමට අංකයක් සහිත සහතික පිටපතක් ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *