පූර්ණ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කරනවා – ජනපති

2024 අයවැය කතාව මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් මේ වන විට ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව සජීවී යාවත්කාලීන කිරීම් පහතින්.

* පූර්ණ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කරනවා.

* පෞද්ගලික උසස් අධ්‍යාපන ආයතන 4 ක් විශ්ව විද්‍යාල බවට පත් කිරීමට යෝජනා කරනවා.

*  නව විශ්ව විද්‍යා​ල හතරක් පිහිටුවීමට පියවර ගන්නවා.

* ඉදිරියේදී පළාත් සභා මගින් ද විශ්ව විද්‍යාල ඇති කරනු ඇතැයි අප බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟ වසර දෙක තුනේදී විශ්ව විද්‍යාල ගණන දෙගුණයකින් ​හෝ තුන් ගුණයකින් වැඩිකිරීම අපේ අරමුණයි.

* රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල නව යුගයකට ගැලපෙන ලෙස වෙනස් කිරීමේ වැඩපිළිවෙල පේරාදෙණිය සරසවියෙන් ආරම්භ කරනවා.

* දැනට මධ්‍යම රජය යටතේ ක්‍රියාත්මක වෘත්තීය අධ්‍යාපන ආයතන පළාත් සභා 9 යටතට පැවරීමට යෝජනා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *