ඉංග්‍රීසි භාෂා සාක්ෂරතාවය ලබාදීම සඳහා රුපියල් මිලියන 500ක් වෙන් කරයි

2024 අයවැය කතාව මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් මේ වන විට ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව සජීවී යාවත්කාලීන කිරීම් පහතින්.

* ජාතික උසස් අධ්‍යාපන කොමිසමක් ස්ථාපිත කරනවා. තීන්දු තීරණ ගැනීමේ හා නියාමන බලතල ඊට ලබා දෙනවා.

* ඉංග්‍රීසි භාෂා සාක්ෂරතාවය ලබාදීම සඳහා රුපියල් මිලියන 500ක් වෙන් කර තිබෙනවා.

* බදුල්ලට හෘද සහ පෙනහලු පුනර්ජීවන ඒකකයක් ලබා දෙනවා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 300 වෙන් කරනවා.

* සංචාරකයන් සඳහා දේශීය හා ආයුර්වේද සත්කාර ලබා ලබාදීම සඳහා හෝටල්වල දේශීය ආයුර්වේද සත්කාර මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමට රුපියල් මිලියන 100 වෙන් කරනවා.

* ඖෂධ ප්‍රසම්පාදනය සඳහා මාර්ගෝපදේශ සැකසීම සඳහා වෙනම ආයතනයක් පිහිටුවනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *