අයවැය කතාව ආරම්භ වෙයි

2024 අයවැය කතාව මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් මේ වන විට ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව සජීවී යාවත්කාලීන කිරීම් බලාපොරොත්තු වන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *