උඩරට මාර්ගයේ දුම්රිය පිලී පැනීමක්

බදුල්ල දුම්රිය ස්ථානයෙන් පෙරවරු 10.15 ට කොළඹ කොටුව බලා ධාවනය වූ සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය හීල් ඔය හා බණ්ඩාරවෙල දුම්රිය ස්ථාන අතර පිලී පැනීමකට ලක්ව තිබෙනවා.

ඒ අනුව මේ වන විට ප්‍රධාන මාර්ගයේ කොළඹ කොටුව සිට බදුල්ල බලා ධාවනය වන දුම්රියන් බණ්ඩාරවෙල දුම්රිය ස්ථානය දක්වා පමණක් ධාවනය වන බවයි සඳහන් වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *