2024 අයවැයෙන් රුපියල් 20,000ක වැටුප් වැඩි කිරීමක් අවශ්‍යයි – රාජ්‍ය සේවකයින්

2024 අයවැය තුළින් රුපියල් 20,000 ක වැටුප් වැඩිවීමක් අවශ්‍ය බව පළාත් රාජ්‍ය සේවා වෘත්තීය සමිති එකමුතුව පවසනවා.

ඒ අනුව ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ, විදුලි බිල්, ජල බිල්, දුරකථන බිල්, පාසල් වෑන් රථ ගාස්තු ගෙවූ පසු රාජ්‍ය සේවකයින්ට කාර්යාලයට පැමිණීමට ප්‍රවාහන වියදම හෝ සොයා ගැනීමට අපහසුවී ඇති බවයි.

මෙවර අයවැය තුළින් රුපියල් 20,000 ක වැටුප් වැඩිවීමක් සිදු නොවුනහොත් නොවැම්බර් 13 වනදායින් පසු දෙවැනි අරගලයක් ආරම්භ කරන බවයි ඔවුන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *