ඇටෝර්නි බලපත්‍ර ආඥාපනත සංශෝධනය කිරීමට පියවර

ඇටෝර්නි බලපත්‍රලාභින් විසින් ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් සිදුකරනු ලබන වංචනික ක්‍රියා වැළක්වීමේ අරමුණින් 2022 අංක 28 දරණ පනත මගින් ඇටෝර්නි බලපත්‍ර ආඥාපනත සංශෝධනය කිරීම පිණිස පියවර ගෙන තිබෙනවා

අධිකරණ ,බන්ධනාගාර කටයුතු සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවටයි මෙලෙස අනුමැතිය හිමිව තිබෙන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *