ඔක්තෝම්බර් මුල් දින 15 තුළ දී විදෙස් සංචාරකයින් 50,000 ක් දිවයිනට

2023 ඔක්තෝම්බර් මාසයේ මුල් දින 15 තුළ දී විදෙස් සංචාරකයින් 50,395 ක් මෙරටට පැමිණ ඇති බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය පවසනවා.

ඒ අනුව 2023 ඔක්තෝම්බර් 15 වන දින වන විට මෙරටට පැමිණ ඇති සමස්ත සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව 1,066,651 ක් බවයි එම අධිකාරිය සඳහන් කළේ.

2023 ඔක්තෝම්බර් මාසයේ මුල් දින 15 තුළ දී පැමිණ ඇති සමස්ත සංචාරකයින්ගෙන් 12,252 ක් ඉන්දීය සංචාරකයින් වන අතර රුසියාවෙන් 4,554ක් , එක්සත් රාජධානියෙන් 4,008ක් , චීනයෙන් 3,269ක් සහ ජර්මනියෙන් 3,180ක් ලෙස පැමිණ ඇති බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.

අදාළ වාර්තාව පහතින්.

news images news images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *