අද ඩොලරයේ වටිනාකම

අද (19) ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල සුළු වශයෙන් අවප්‍රමාණය වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ ගැනුම් අනුපාතය රුපියල් 316.67 වනවා.

එමෙන්ම විකුණුම් අනුපාතය සටහන් වී ඇත්තේ රුපියල් 329.88 ලෙසින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *