අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය ඉදිරි දින කිහිපයේත් පැවතිය හැකියි – කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව

පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය ඉදිරි දින කිහිපයේත් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනුව දහවල් 2.00 පමණ පසු වැසි තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කරන බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයත් සමඟ සුළං තත්ත්වයේ සහ අකුණුවල වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කරන බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *