වාහන ආනයනයට අවසර ලබාදීම ගැන සාකච්ඡා කරනවා – වෙළඳ ඇමති

වාහන ආනයනය කිරීමට අවසර ලබාදීම සඳහා වු ප්‍රතිපත්ති මේ වනවිට සම්පාදනය කර ඇති බව වෙළෙඳ අමාත්‍ය නලීන් ප්‍රනාන්දු පවසනවා.

අදාළ ප්‍රතිපත්ති කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බවත් කැබිනට් මණ්ඩලයේදී ද මේ සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කරන බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

පොදු සහ ප්‍රවාහන කටයුතු, සංචාරක කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය වාහන ගෙන්වීම​ට පසුගිය කාලයේ අවසර දෙන බවට ප්‍රකාශ කළ බවත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය මේ වනවිට සෑදීමට කටයුතු කර ඇති බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *