දිවයින පුරා විශ්වවිද්‍යාල ඉදිරිපිට විරෝධතාවක්

දිවයින පුරා සියලු විශ්වවිද්‍යාල ඉදිරිපිට අද(12) දහවල් විරෝධතාවක් පැවැත්වෙනවා.

ජාතික විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය සුරැකීම උදෙසා මෙම විරෝධතාව කැඳවා ඇති බවයි විශ්වවිද්‍යාලයීය වෘත්තීය ඒකාබද්ධ කමිටුව සඳහන් කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *