නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරු 08ක් ඇතුළු උසස් පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසකට ස්ථාන මාරු

නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරු 08 දෙනෙකු ඇතුළු උසස් පොලිස් නිලධාරින් 12 දෙනෙකු ස්ථාන මාරු කර ඇති බව පොලිස් මුලස්ථානය පවසනවා.

ඒ අනුව කේ. කඩුපිටිය බස්නාහිර පළාත දකුණු දිසාව භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තනතුරේ සිට ප්‍රවාහන හා සංදේශ දිසාව භාර තනතුරට ස්ථාන මාරු කර ඇති අතර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ජි.එම්.එච්.බී.  සිරිවර්ධන ප්‍රවාහන හා සංදේශ දිසාවේ සිට පොලිස් මූලස්ථාන දිසාව භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා ලෙස මාරුකර යවා තිබෙනවා.

එසේම වැඩ බලන නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් 03 දෙනෙකු ට හා රාජකාරි ඉටුකිරිම සඳහා නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් 03 දෙනෙකුට ද ස්ථාන මාරුවිම් ලබාදී ඇති අතර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරුන් 02 දෙදෙනෙකුට හා පොලිස් අධිකාරිවරුන් 02 දෙදෙනෙකුට ද ස්ථාන මාරුවිම් ලබා දී ඇති බවයි පොලිස් මූලස්ථානය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *