උසස්පෙළ විභාග කාලසටහන නිකුත් කෙරේ

2023 (2024) උසස්පෙළ විභාගයේ නව කාලසටහන විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව 2024 වර්ෂයේ ජනවාරි මස 04 වනදා සිට ජනවාරි 31 වනදා දක්වා විභාගය පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.

අදාළ කාලසටහන පහතින්.

news images news images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *