දුම්රිය උප නියාමකවරුන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කරයි

දුම්රිය උප නියාමකවරුන්ගේ නිවාඩු වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අවලංගු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව සියලුම සහකාර නියාමකවරුන් දහවල් 12.00 ට පෙර සේවයට වාර්තා කළ යුතු බවයි දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා සඳහන් කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *