ලාෆ් ගෑස් මිල ඉහළට

ගෘහස්ත ලාෆ් ගෑස් මිල අද (04) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉහළ දැමීමට එම සමාගම තීරණය කර තිබෙනවා.

වැඩි කළ සහ නව ගෑස් මිල ගණන් පහතින්,

* 12.5KG ගෑස් – රු.150 කින් (නව මිල රු.3,985)

* 5KG ගෑස් – රු.60 කින් (නව මිල රු.1,595)

* 2KG ගෑස් – රු.24 කින් (නව මිල රු.638)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *