දිස්ත්‍රික්ක 03 ක අද සුනාමි පෙරහුරුවක්

අද (04) දිනයේදී දිස්ත්‍රික්ක 03ක සුනාමි පෙරහුරුවක් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

ඒ අනුව ගාල්ල, මාතර සහ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කවල මෙම පෙරහුරුව පැවැත්වෙන බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *