ඉන්ධන මිල වැඩි වුනත් අඩු වුනත් අපි ගාස්තු ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ – ත්‍රීරෝද රථ සංගම්

ඉන්ධන මිල ඉහළ ගියද පහළ ගියද තම සංගමය ගාස්තු ප්‍රකාශ කිරීමක් සිදු නොකරන බව සමස්ත ලංකා ත්‍රීරෝද රථ රියදුරන්ගේ වෘත්තීය සමිතිය පවසනවා.

ඒ අනුව එහි සභාපති ලලිත් ධර්මසේකර සඳහන් කළේ, මෙලෙස මාසයෙන් මාසය ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කිරීමේදී ත්‍රීරෝද රථ ගාස්තු ප්‍රකාශ කිරීම මගියා​ට සහ ත්‍රීරෝද රථ රියදුරටන්ටද ගැටලුවක්වී ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *