ලබන සතියේ සිට මහ කන්නය සඳහා ජලය නිකුත් කිරීම ඇරඹේ

ලබන මස 5 වැනි දා සිට මහ කන්නයේ වගාවන් සඳහා ජලය නිකුත් කිරීම ආරම්භ කරන බව ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය පවසනවා.

ඒ අනුව පළමුවෙන්ම කලා වැව හරහා යෝධ ඇළට ජලය නිකුත් කිරීම ආරම්භ කරන බවයි ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නිලන්ත ධනපාල සඳහන් කළේ.

මේ හරහා මහඉලුප්පල්ලම, කට්ටියාව, කලා වැව, ඉපලෝගම යන ප්‍රදේශවලට ජලය සැපයෙන අතර නොවැම්බර් 1 වැනි දින සිට මහවැලි අධිකාරියට අයත් සියලුම ප්‍රදේශවලට වාරි ජලය නිදහස් කරන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *